Versand

For English please scroll down.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. In beginsel streeft GymPROS ernaar om bestellingen die voor 22:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Wanneer een pakket geweigerd wordt aan de deur of niet wordt opgehaald worden deze in overleg met de klant nog één keer verstuurd. Wanneer dit pakket dan wederom wordt geweigerd of niet wordt opgehaald brengen wij een bijdrage aan de retourkosten van € 3,50 in rekening.
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit GymPROS kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens GymPROS tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij GymPROS niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.

7.5. Wederpartij dient de bij GymPROS gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, kunnen de goederen door GymPROS worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. GymPROS zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van GymPROS op schadevergoeding.

ENGLISH

Article 7. DELIVERY TIME, DELIVERY, RISK

7.1. In principle, GymPROS strives to ship orders placed before 22:00 on a working day that same day. The delivery date stated or agreed in the offer and / or order confirmation does not apply as a deadline and is only stated approximately, even if it has been expressly accepted by the other party.
7.2. In the event that the other party is not found at home at the time of delivery, the goods will be offered again the following day. In both cases, a note will be left stating that the delivery can be picked up at the post office. When a package is refused at the door or not picked up, it will be sent one more time in consultation with the customer. When this package is again refused or not picked up, we will charge a contribution to the return costs of € 3.50.
7.3. Different conditions may apply to deliveries abroad.
7.4. The stated or agreed delivery period will in any case, but not exclusively, be automatically extended by the period (s) during which:
- there is a delay in the manufacture and / or shipment and / or any other circumstance temporarily preventing the execution, regardless of whether this can be attributed to GymPROS;
- the other party fails to fulfill one or more obligations towards GymPROS or there is a well-founded fear that it will fail to do so, regardless of whether the reasons for this are well-founded or not;
- the other party does not enable GymPROS to execute the agreement; this situation occurs, among other things, if the other party fails to communicate the place of delivery.

7.5. The other party must receive and check the goods purchased from GymPROS (see warranty). If these goods are refused by the other party or if delivery is not possible, the goods can be stored by GymPROS, at the expense and risk of the other party. The costs for storage are at the expense of the other party. GymPROS will claim compliance with the claim but reserves the right to dissolve the agreement without legal intervention, without prejudice to GymPROS 'right to compensation.

 

de